Tiếng Việt

Nếu bạn muốn liên hệ với hội đồng thành phố Liverpool (hội đồng) và cần một thông dịch viên, xin vui lòng gọi 131 450 cho dịch vụ và yêu cầu họ gọi hội đồng 1300 36 2170 hoặc tiện ích mở rộng tương ứng, nếu nó được tìm thấy.

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: tầng 2, 33 Moore St, Liverpool

Địa chỉ bưu điện: Locked Bag 7064, Liverpool BC 1871 NSW

Điện thoại: 1300 36 2170

Liên tiểu bang: (02) 9821 9222

Thư điện tử: lcc@liverpool.nsw.gov.au

Trang web: www.liverpool.nsw.gov.au


If you wish to contact Liverpool City Council (Liverpool City Council) and need an interpreter, call the service of translation and interpretation at the 131 450 and ask them to call the municipality to 1300 36 2170 or the corresponding extension, if it is known.

 

Contact us
Address: 2nd floor, 33 Moore St, Liverpool
Postal address: Locked Bag 7064, Liverpool BC 1871 NSW
Phone: 1300 36 2170
Interstate: (02) 9821 9222.
Email: lcc@liverpool.nsw.gov.au
Web site: www.liverpool.nsw.gov.au